Vedtægter

Foreningsoplysninger

CVR-nummer: 40026703

Foreningens navn: Lokallisten Brøndby

Adresse: Højstens Allé 1, 2605 Brøndby

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved -

Kim Limkilde-Welcher

Kontakt

Stifter af Lokal Listen Brøndby

Kim Limkilde-Welcher


Telefon 5333 1199

Email: kontakt@lokallistenbroendby.dk

LOKALLISTEN

BRØNDBY

Dit lokale politiske parti


Uafhængig af politiske strømninger, partier, holdninger og meninger 

LOKALLISTEN

BRØNDBY


VEDTÆGTER

Vedtægter for Lokallisten Brøndby

Udkast 27.11.2018
Lokallisten Brøndby er foreningsdrevet med en årlig generalforsamling som den overordnede ledelse.

Den daglige ledelse og administration varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder hver 2. måned med faste punkter på dagsordenen.


§1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er ” Lokallisten Brøndby”.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Brøndby Kommune.

Stk. 3 Foreningens hjemmeside er www.lokallistenbroendby.dk


§2. FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er, gennem en erklæret tværpolitisk og midtsøgende grundholdning, at arbejde for, at Brøndby Kommune skal være et attraktivt sted at bo – økonomisk, kulturelt og socialt.

Stk. 2. Som princip tager Lokallisten Brøndby udgangspunkt i Socialdemokratiets 3 principprogram fra 1961 - 1977 med titlen: Vejen Frem.

Stk. 3. Foreningens formål fremmes blandt andet ved opstilling af kandidater til valg til kommunalbestyrelsen samt eventuelle andre tillidshverv. Foreningen tager mellem valgene til kommunalbestyrelsen initiativer til afholdelse af politiske møder i kommunen med henblik på at fastholde og tiltrække nye medlemmer i et aktivt og engageret fællesskab, der samtidig kan være fundamentet for opstilling af kandidater til valgene.


§3. MEDLEMSKREDS

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som er valgbar på førstkommende valgdag og som vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab, såfremt bestyrelsen finder, at vedkommende ikke vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål.


§4. KANDIDATLISTE

Stk. 1. Bestyrelsen sørger for at samle et passende antal personer, der ønsker at stille op på kandidatlisten til kommunevalget.

Stk. 2. Kandidater, som bestyrelsen accepterer, placeres på listen i rækkefølge efter medlemsnummer.

Stk. 3. Ved valget til kommunalbestyrelsen betragtes alle kandidater som sideordnet opstillet.

Stk. 9. Alle valgte kandidater har pligt til at deltage i minimum fem af bestyrelsens bestyrelsesmøder årligt.

Stk. 10. Ved valg til kommunalbestyrelsen, har medlemmet pligt til at deltage, til de af bestyrelsens indkaldte bestyrelsesmøder.


§5. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest 1 uge før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Ved opstilling til bestyrelsen, skal medlemmet have 1 års anciennitet i lokallisten Brøndby, Bestyrelsen kan ved manglende medlemmer i bestyrelsen, undtagelsesvis tilsidesætte denne regel, såfremt generalforsamlingen er enig. (Undtagelse for anciennitet gælder ved den stiftende geberalforsamling)

Stk. 5. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

stk. 6. Bestyrelsesposterne vælges direkte på Generalforsamlingen, jf. dagsorden.


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisorer

10. Valg af revisorsuppleant

11. Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden Generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Der anvendes skriftlig afstemning, hvis blot én deltager kræver det.


§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. I det tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 4 uger efter anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§7. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE

Stk.1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af minimum 1 medlem og maximalt 7 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 4 medlemmer, og i ulige år vælges 3 medlemmer. Herudover vælges op til 2 suppleanter.

Det første år vælges op til syv medlemmer, hvoraf fire vælges for 4 år, og tre for 3 år. Herudover vælges 2 suppleanter hvoraf det ene bliver valgt for 4 år, og det andet for 3 år. Her vil medlemsnummeret igen være afgørende for rækkefølgen. Dette valg er derfor anderledes end de fremtidige valg, eftersom Lokallisten Brøndby ønsker at skabe et fast fundament, inden KV/21 hvor foreningen muligvis opstiller for første gang.

Stk. 2. Senest 2 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger dirigent, sekretær og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er samlet, heriblandt den med højeste anncinitet.


§8. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2. Foreningens kasserer fører regnskabet og fremlægger det på den årlige generalforsamling.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.


§9. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSER

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsesmedlemmet med den højeste anciennitet og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de mødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


§11. OPLØSNING

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning overdrages foreningens eventuelle formue til Kirkens Korshær i Brøndby.